Om Odder Roklub

Lidt om klubbens visioner

I Odder Roklub har vi nogle overordnede visioner, som vi gerne vil udbrede til alle klubbens medlemmer. Disse visioner skal danne grundlag for klubbens daglige aktiviteter og skal signalere, hvad vi gerne vil forbindes med. Blandt vore visioner kan nævnes:

 • Klubben skal være rummelig og give plads til alle
 • Klubben skal have et godt socialt klima
 • Klubben skal have en markant grøn profil
 • Klubben skal være veldrevet, med orden i administration og økonomi
 • Klubben skal give gode vilkår til såvel motionister som elite, i alle aldersklasser
 • Klubben skal have høje sportslige ambitioner
 • Klubben skal være synlig i lokalområdet og repræsentere Odder Kommune både nationalt og internationalt
 • Klubben skal være aktiv året rundt
 • Klubben skal være en aktiv og troværdig samarbejdspartner for vore sponsorer, donorer og øvrige bidragydere.

Klubbens historie

Odder Roklub er en af de gamle traditionsrige idrætsforeninger i Odder Kommune. Klubben blev stiftet af en kreds af driftige forretningsfolk og håndværkere den 12. januar 1944, det sidste år under Besættelsen. Som klubbens lille bidrag til modstandskampen, besluttedes det, at klubdragten skulle være i røde, blå og hvide farver - de samme farver, som var kendt fra Royal Air Force. Disse farver går stadig igen i klubbens gamle logo. Allerede i 1945 begyndte man at opføre den nuværende bådhal og et klubhus på den smukke grund ved Saxild Strand. De økonomiske midler blev skaffet til veje ved basarer og frivilligt arbejde. Odder Roklub kom smukt fra start med 57 medlemmer og 2 både. Klublivet var i starten påvirket af den entusiasme, som prægede de klassiske sportsgrene lige efter krigen.

Det gamle klubhus blev i 1974 suppleret med toilet og omklædnings faciliteter. Selve huset holdt indtil 1985, hvor der blev bygget et nyt, som er det, der benyttes i dag. Senest blev der i 2007 bygget nye omklædnings- og motion faciliteter.

Medlemstallet har gennem årene været svingende, men oftest ligget omkring 50. De sidste år har der været en støt stigning i tilgangen, så vi nu ligger på et medlemstal på ca. 130.

I 2003 indførte klubben kajakroning som er blevet en stor succes. Dette tiltrækker i dag lige så mange nye medlemmer som de klassiske rodiscipliner.

Desuden har klubben en stor trofast skare af passive medlemmer. Siden midten af 90-erne har klubben endvidere bygget en stor ungdomsafdeling op. Ud af denne ungdomsafdeling er der efterhånden spiret en velvoksen og levedygtig elite-afdeling, som pt. (2015) tæller 7 landsholdsroere, hvilket er helt uhørt for en klub med ca. 130 medlemmer. Odder Roklub har flere gange været specielt certificeret af Dansk Forening for Rosport som ungdomsvenlig klub (URO-9000).

Kort om klubbens økonomi

I klubbens visioner står nedfældet, at vi tilstræber at have orden i økonomien. Dette er bestyrelsen meget magtpåliggende, idet økonomien er fundamentet for hele klubben.

Groft set hviler klubbens økonomi på fire søjler:

 • medlemskontingenter
 • sponsorstøtte
 • kommunale tilskud
 • fondsdonationer.

Ca. 1/3 af klubbens årlige indtægter hidrører fra medlemskontingenter. Dette dækker ret præcist den daglige drift af klubhuset (realkreditlån, vand, forsikringer, el, ejendomsskat og lign.)

Når man som Odder Roklub har adskillige roere i den nationale og internationale elite, stilles der imidlertid store krav til økonomien. Det er særdeles kostbart og ressourcekrævende at have eliteroning, men vi modtager hvert år støtte dels fra vores hovedsponsor, Kvickly Odder, dels i form af et særligt tilskud fra Odder Kommune til disse aktiviteter.

Indenfor de seneste år har klubben modtaget adskillige donationer fra forskellige fonde. Disse donationer er altid øremærkede til bestemte formål og tildeles efter ansøgning.

Blandt de seneste års uvurderlige støtte kan nævnes store beløb givet til solcelleanlæg og varmepumper af dels LAG-midlerne fra Ministeriet for By, Bolig og landdistrikter og EU, dels Odder Kommune, samt flere donationer fra Tryg-fonden, Nordea-fonden, Carlsbergs Sportsfond, Sparekassens Kronjyllands fond og flere andre.